Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня         Головна         Наступна

ДИМИТРІЙ ТУПТАЛО


Данило Савич Туптало, син козацького сотника (народився в 1651 р., помер 1709 р.), вихованець Києво-Братської школи, з 1668 р. монах з ім’ям Димитрія; до 1701 р. жив і працював тільки на Україні. Першим друкованим твором його була книга «Руно орошенное» (1683), складена з доручення Лазаря Барановича,— збірник оповідань про чудеса від ікони богородиці Чернігівського Троїцько-Іллінського монастиря (збірник типом своїм аналогічний з «Небом новим» Галятовського). З того ж року, оселившись у Києво-Печерській лаврі, Димитрій віддався складанню вели- " кого збірника житій святих — «Четьи-Минеи», початого друком у 1684 р. (в чотирьох яастинах: друга — 1695 р., третя — 1700 р., четверта — 1705 р.), що став згодом однією з найцопулярніших книг серед письменних людей різних станів і перевидавався із змінами до XX ст.

Одночасно Димитрій почав виступати як церковний оратор: перша з його промов, які збереглися,— на роковини смерті відомого церковного діяча й письменника Іннокентія Гізеля, виголошена була в 1685 р.

З 1701 р. діяльність Димитрія переноситься до Москви, а з 1703 р. він стає митрополитом Ростовським. Тут Димитрій продовжував свою діяльність і як письменник, і як оратор. Опозиційно настроєний проти методів проведення реформ Петра I, він, проте, не пристав до ворогів реформи, активної участі в церковно-політичній боротьбі не брав, віддавшися справі організації заснованої ним у Ростові на український зразок школи, для учнів якої він писав, між іншим, і драматичні твори («Комедія на рождество Христово»). Мова його творів, написаних у Ростові, так само як мова «Четьих-Миней», церковнослов’янська з рідкими українізмами; найближча до української народної мова його ранніх проповідей, побудованих за правилами київської шкільної риторики.

Проповіді ці видані Ан. Тітовим («Проповеди святителя Димитрия, митрополита Ростовського, на украинском наречии», М., 1909), за виданням якого й наводиться поданий далі уривок з «Пирамиды».


РУНО ОРОШЕННОЕ

(1683 р.)Роса устрашеній врагов


Нравоученіе


...В имени богородичином личу пять лЂтер МАРІА. Пять то суть каменій, убивающих адскаго Филистина: магнит, адамант, рубин, іакинф, амефіст. Кождо же их свойством своим нЂкую добродЂтель Маріину изобразують. Магнит, влекущій к себЂ желЂзо, образует смиреніе Маріино, єже привлече бога на землю, в словесех бо ея смиренных сих: се раба господня, буди мнЂ нынЂ по глаголу твоєму; снійде бог с небесе и воплотися от нея. Адамант твердый являет мужество Маріино. Рубин червленный цЂломудріе. Іакинф небеснаго видЂнія показует богомышленіе єя. Амефист огневидный любов палающую. Сими пятьма мысленными каменми аще и вси голіяды пекелныи изряднЂе же пять болших побЂждаются. Магнитом смиренія убивається бЂс гордости. Адамантом мужества уязвляется бЂс, страхованія наносящий и ослабляющый к подвигу. Рубином цЂломудрія бЂс безстудія и нечистоты. Иакинфом богомышленія поражаетъся бЂс земнаго пристрастія. Амефистом любве бЂс ненависти. И недивъно, что имени сего пресвятаго боятся и трепещуть бЂсы. Еще бо в ветсЂм завЂтЂ пять вещей обрЂтошася, починающихся от пяти лЂтер имени Маріина, иже силу сего имени прознаменоваша: Море чермное, Аред источник, Руно Гедеоново, Іордан рЂка, Арарат гора...


Прилог


...Пишет Іаков де Вораине о нЂкоем благороднЂм, иже, богат быв, обнища зЂло и в великой печали бысть, сЂтуя о погубленном богатъствЂ; явижеся єму діявол в образЂ воина, яздя на конЂ чернЂм, иже вины печали єго вопрошаше и увЂдав не скорбЂти повелЂваше. Аз, рече, обогащу тя и славна сотвору, точію ты єдино мнЂ обЂщай. Той же с клятвою обЂща єму сотворити то, єже востребует. И указа єму діявол єдино мЂсто; зде, рече, копай и обращеши множество многое злата, сребра и каменія драгаго; обаче за сіе приведеши ми на се мЂсто жену твою. Копав же на мЂстЂ том человЂк он и обрЂте, яко повЂда єму бЂс, сокровище от многих лЂт сокровенное, єже помалу възымая, обогатися зЂло. Купив села многа, рабы же и рабыня, и полаты, и прославися паче инЂх велмож. Пришедшу же времени тому, коего обЂща со клятвою поставити жену свою бЂсу в унареченном мЂстЂ, идЂже обрЂте сокровище. Рече єй нощію: пойдеви на оно мЂсто поблизу нас, имамы бо тамо нЂкое орудіе. Не повЂда же окаянный вещи, соглашенной с дЂмоном; она же трепешущи и боящися не хотяше ити, обаче и не хотя повинуся мужу. БЂ же зЂло благочестива и честнаго житія, к пресвятЂй богородици по вся дни многи возсылаше молбы. Идущи же ей въслЂд мужа, случися има ити мимо церков недалече пути стоящую, и моли мужа своего же на пождати ю мало. Аз, рече, иду и совершу обычаное мое правилце, к пресвятЂй богородици пред церковію и паки скоро возвращуся. ПовелЂвшу же мужу ити єй, иде и пред дверми церковъными себе поверже плачущися и молящися прилЂжно, поручающи себе своей покровителници пресвятой богородици. Оле чудеси и милосердія богородичина! Како не оставляеть в послЂдней бЂдЂ сущих тЂх, иже усердно к ней прибЂгають. Наведе на ню сон, яко же древле в раи бог на Адама, и лежащи ниц на землЂ в молит†усну крЂпцЂ. Владычица же наша въмЂсто жены иде к оному человЂку, ждущу жены своея на пути, и послЂдствова єму, мнЂв он, яко жена єго єст. Дошедшим же им унареченнаго мЂста, се князь тмы со тщаніем градяше к ним веселяся, да яко же близ бысть встрепета и возопи: «О клятвопреступниче, погубил мя єси: аз ти рЂх привести жену твою, да отмщу єй пакости многія, иже ми сотвори, ты же привел єси матер владычню, да мучит мя». Се єму со воплем глаголющу, опален бысть силою богородичиною, яко же огнем, и вринен в адову пропаст. Владычица же наша бысть невидима. Видя и слыша сія вся, человЂк он паде на землю, яко мертв от великаго страха, не оста бо в нем дух от видЂнія ужаснаго сего, и долго лежа; едва быв в себЂ востав и пойде дрижащи по пути, возвращаяся к дому своему, недоумЂваяся о женЂ своей, где єст. Мимо ходящу же єму церков, съвратися к ней, да тамо молит ся о грЂсЂ своем. И се обрЂте жену свою при дверех церковньтх спящу, юже возбудив все подробну повЂда єй. Она же слышащи изнемагаше духом от боязни и помолишся обое со плачем возвратишася в дом. И исповЂдавъше грЂхи своя, оставиша все богатство бЂсовское и прочее время пожиша богоугоднЂ, благодаряще заступницу свою пресвятую дЂву, яко их от толикія спасе погибели милостію своею. Вижд, како хранит владычица своих подкровников.ПИРАМИС

АЛЬБО СТОЛП ВО БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ ПРЕСТАВЛШАГОСЯ ВЫСОЦЂ В БОГУ ПРЕВЕЛЕБНАГО, ЕГО МИЛОСТИ ГОСПОДИНА ОТЦА ИННОКЕНТІА ГИЗЕЛЯ, АРХИМАНДРИТА СВЯТОЙ ВЕЛИКОЙ ЧУДОТВОРНОЙ ЛАВРЫ ПЕЧЕРСКОЙ КІЕВСКОЙ, КУ ВЂЧНОЙ ПАМЯТИ В ГОД ПО ПОГРЕБЕНІИ ЕГО ПРИ СОБОРНОЙ ПОНАХИДЂ ПРОПОВЂДІЮ СЛОВА БОЖОГО ПОСТАВЛЕННЫЙ РОКУ 1685 МЂСЯЦА ФЕВРУАРІА В 24 ТРУДОМ ГРЂШНАГО ІЕРОМОНАХА ДИМИТРІЯ САВИЧА, НА ОН ЧАС КАЗНОДЂИ ПЕЧЕРСКАГОСмерть а час на то настоят здавна, абы и людій и их памяти пречь гладили з свЂта, слухачу презацный, якож и доказуют своего: смерть людій в нелюде, час людскую память в непамять обертает; смерть кождого в гроб, час немал кождого пускает в забвеніе. Смерть, о як много от Адама людій змЂшала з землею! Час то як много от потопа дЂл людских сровнал з землею! Смерть человЂки посЂцает, а час и памяти их поядает, отколь поядачом рЂчій от мудрых есть названный. Лечь гды и острая коса смертная на камень, и гартовни часа зубы на мармур трафят, налатво чого докажут: гды, мовлю, трафят на так святобливаго человЂка, которого смерть не есть смерть, але начало вЂчныя жизни, когораго добріи дЂла и в книгах небесных и в сердцах людских на вЂчную записаны память,— там и коса смертная тупЂти, и зубы всЂх рЂчій поядача часа крушитися мусят...

...Таковому человЂкови в богу зешлому, высоцЂ превелебному его милости господину отцу Иннокентію Гизелю, архимандритЂ сей святой великой чудотворной лавры печерской Кіевской, отцу и пастыреви нашему, рочную нынЂ отправуем память, котораго память не отидет, а имя его и в потомніе вЂки жити будет, котораго мудрость и посторонним значна, а за добрій свои дЂла в устах всЂх мЂет похвалу. Тут и ты, смерте, не верх водишь, бо упованіе его безсмертія исполненно, и ты, часе, своими забвенія зубами такого человЂка не згризешь памяти, бо во память вЂчную будет праведник (Псал. СХІ, 6).

СтаровЂчни люде, пилно ся о том стараючи, абы их память могла быти вЂчна, трудом великим и коштом немалым будовали недобыти грады крЂпкіи, столпы великіе, вежи высокія, пирамиды...

...НынЂ поминаемый высоцЂ в богу превелебный его милость господин отец Иннокентій Гизель, архимандрит печерскій, отец и пастырь наш, вЂчную по себЂ зоставил память,— в чом же? не в мармурах и алябастрах, не в подлеглих забвенному часови вежах, столпах, пирамидах, але в добрых, побожных, благоразумних и богоугодных своих дЂлЂх, которыя и пред богом нЂгды незабвенныи, и пред людми долгопамятныи, зоставил память в великой святобливости своей, праве несмертелную... Которую его память бысь могл лЂпш видЂти и должей памятовати, презацный слухачу, умыслилем помощію божіею, подражаючи древних родов, при гробЂ его поминателными похвалными словесы, хочь неумЂетный, создати пирамиду альбо столп не з бренных, але з духовных матерій и вложити на него знаменіа, а знаменіа особливших в житій преставльшагося дЂл добрых, а то ко памяти вЂчной. И не треба мнЂ тут хотящему столп создати, сЂдши разчести имЂніе, аще имам еже на совершеніз, гды скарбница высоких цнот в богу зешлаго высоцЂ превелебнаго архимандрита, в памяти ласк ваших еще забвеніем незатворенка. Тылько ты, Христе спасителю, повелЂвый, чрез апостола нам поминати наставники наша, в зачатом дЂлЂ благодатію своєю поспЂши, а ласки ваша нетескливым слуханіем поможете.

Не отидет память его, и имя его поживет в род и род, премудрость его повЂствуют языцы, и хвалу его исповЂсть церковь.

Пирамиду альбо столп ку вЂчной памяти в богу зешлому высоцЂ превелебному его милости господину отцу Иннокентію Гизелю, архимандритЂ сей святой великой чудотворной лавры печерской Кіевской, отцу и пастыреви нашему, здати начинаючи, слухачу презацный, шукаю себЂ образца, которым бы кшталтом тое зачати зданіе. Не подобалмися кшталт вежи Ноевых потомков, альбовЂм и сам господь бог в ней не благоволил: сниде господь видЂти град и столп, иже здаша сынове человЂчестіи, и рече: пріидите, сошедшеся, размЂсим языки их (Быт. XI, 5—7).

Не подобалмися и образец столпа Авессаломова, альбовЂми сам в нем не сподобился, яко мыслил, быть положен, але гдЂсь в глубокую пропасть, яко здрайца, вкинен, и каменіем завалян. Не подобалмися и визерунок пирамид Маккавейских; альбовЂм тыя подобны были таковым пирамидом, яковыя Мемфис, полный балвохвалства и чаров град египетскій, над власцов своих трупами ставил. Иншим кшталтом так зацнаго в церк†божіей прелата гроб и память пріоздобити треба. Знахожу в церкви Соломоновой образец столпов надобный, которых столпов была матерія мЂдь и золото, оздоба их золотая, сЂть лЂлЂй и яблка, в тожь злотом оздобленніи и вЂнечным колом на канителях вложеніи. Таковым кшталтом збудуймо пирамиду в богу зешлому высоцЂ превелебному архимандритЂ, таковый столп ему духовнЂ поставмо; мовлю, столпу его, в церкви Соломоновой стоячому, золотою сЂтю лЂлЂями и яблками пріоздобленному, уподобЂмо; альбовЂм бьтл он заправдЂ единым столпом в церкви божой, яко згоднЂ всЂх россійских сынов уста завше твердили, же Иннокентій Гизель, архимандрит печерскій, есть то столп, есть филяр 1 в церкви божой. 1 стовпЯко теды за живота своего был сам столп церкви, так по смерти вспомнЂнное его добродЂтелное житіе пред умными очима нашима нехай стает столпом, а столпом в святая святых стоячом: якоже и не вонтпіим, же як прежде в церкви воюючой, так теперь в церкви тріумфуючой, есть столпом таковым, яковым кождого оборонцу церковнаго учинити обЂцует господь, мовячи: побЂждаючаго сотворю столпа в церкви бога моего (Апок. III, 12)...

...На столпЂх обычне знаменіям яковым, для памяти вЂчной возложенным, бывати: на столпЂх цесаров римских бывали кумири, их подобіи; на столпЂх Александровых бывали писанія на памятку звитязств его; на пирамидах Маккавеовых были корабли и оружіа; на гробЂ Іосифовом в ЕгиптЂ были снопки каменные, на память того, же он прекормил землю Египетскую под час голоду; на столпЂ Давидовом щити, стрЂлы: тысяща щитов висит на нем, и вся стрЂлы силных; на столпах Соломоновых в церкви, якося первЂй рекло, были золотыя сЂти, лелЂи и яблока. Сей церкви Христовой столп, в богу зешлый, высоцЂ в богу превелебный, его милость отец архимандрит печерскій, подобіем не инных, ено 1 мудраго Соломона столпов, в святая святых стоячих, знаменія в житій своем носил, а нынЂ в памяти нашей носит. 1 тількиВидЂти можем памятным взроком на том мысленном столпЂ златая мрежа, а тимы суть премудрая его ученія. Мудрость в писмЂ святом называется рЂкою и морем... Тых рЂк и моря мудрости неизчерпаемой сЂтми суть ученья. Так Дамаскин святый до святых апостолов мовит: «мрежею ученій ваших вселенную уловисте». Искусный был в таковой ловит†в богу зешлый отец наш, гды от молодых лЂт почал мрежею ученія словесныя ловити рыбки, приводячи их к розуму. ДобрЂ бовЂм премудрости вод напившися з рЂк разных, з разных, мовлю, школ чужоземских, до которых и через моря отправовал дороги, напочаток зачал учити працовите в школах братских кіевских, гдЂ як много студентов в квЂтнучой молодости вразумили искусних в книжной премудрости показал, так много уловил менших рыбок Христови; поступил потом в глубину до ловенья риб болших, гды с катедры простирал цЂлый невод проповЂди слова божого о царствіи божій, а тым ловил людей до скрухи и побожности. Еще далЂй поступил во глубину з ученія мрежами, гды на ректорствах, на игуменствах не тылько словом, але и житіем в иночест†полезным, в водах духовной премудрости, чистотою, нищєтою и послушаніем пливаючія рыбы до столу приспособлял Христоваго. Наиглибей з тимы духовными поступил сЂтми, гды для высоких своих цнот поднесен зостал на пречестное в сей святой обители мЂсце, на архимандрію. Тут сЂти премудрых своих ученій и золотом болших прац, подвигов и трудов пріоздобил, же смЂлЂ о нем реку: на столпЂ мрежа златыя. Духовнаго того столпа нашего здобила сЂть, а сЂть непростая, лечь золотая. Словеса бовЂм полезнаго ученія ак в мрежЂ очка, единыи з другимися вяжут и стаются великою мрежею. Великим ученіем слов зась тых учителных самым дЂлом в себЂ оказанье есть истое злото, и не так словесныя рыбы простою, яко золотою, сЂтью ся ловят; не так, мовлю, люде з слов вымовных, яко з добрых дЂл учителя своего и з цнотливаго его житія, берут ползу. Нехай хто тут речет, же в богу зешлый пастир, воставши на преложенствах, а особливе на сей высокой в святой обители годности, не ставал уже на катедрах, не мовил казаней, таковому отповЂм: болш тот премудрый ловец Христов уловил самым добрым дЂлом, нЂж кто словом; болш научил побожным своим житіем, нЂж кто мудрым казаніем; болш тот ползовал молчачи, нЂж кто много мовячи, гдыжь далеко голоснЂйши и скутечнЂйши есть голос дЂла, нЂж голос слова. Будь кто надобным оратором, яко другій Демостен; будь добрым филіозофом, яко другій Аристотель; будь сладкомовним, яко другій Цицеро; а без дЂл добрых нЂгды того не докажешь, що гугнивый и косноязычный Моисей з добрыми дЂлы...

Едного часу в РымЂ знайдено неякись давный каменем приваленный гроб, знать якогось великаго пана, в котором при костех была табличка, маючая на себЂ таковыя в д†стручки написанныя слова:


истощих, даровах, сохраних,

имЂх, имам, погубих.


Шо бы тыя слова мЂли значити, нихто разумЂти не могл. Зезвано потым людій мудрых, которыи могли на тот час там быти. Тыи, по долгому уважаню, згодилися вси на едно, тлумачачи знайденныи слова так: еже истощих — имЂх, еже даровах — имам, еже сохраних — погубих; якобы тот мертвец тым своим писмом так до живых мовил: то тылько само, що колвЂк за живота моего учинилем кому добрЂ, що даровалем требующому, що далем неимущему, то по смерти моей знайшолем, то мнЂ не пропало, то мЂю навЂки: а що колвЂк на свЂтЂ ся остало, до шкатулы ся вложило, в скарбницы ся замкнуло, що ся в земли заховало, все тое пропало, жаднаго оттолЂ не маю прибытку: еже даровах — имам, еже сохраних — погубих. А ктож вонтпит, же в богу зешлый отец наш знайшол то теперь в небЂ, що за живота дал убогим? ХлЂб той святой ялмужный, на лице воды пущенный, мовлю, убогим данный, обрЂл на водЂ покойной, обрЂл благодать у бога, и власнЂ нынЂ до нас мовит: еже даровах — имам; що-м истощил убогим, то маю у бога; що-м роздал на землЂ, то збираю на небЂ; що-м даровал калЂкам, то нынЂ сторицею отбираю и живот вЂчный наслЂдствую...

Попередня         Головна         Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.