Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня         Головна         Наступна

ПАТЕРИКИ


Патериками («отечниками») називаються збірники повчальних оповідань, новел, влучних висловів, анекдотів, зв’язаних з життям пустинників якого-небудь певного монастиря чи якої-небудь певної, багатої на монастирі місцевості (Палестіна, Єгипет, Сірія та ін.). У християнській грецькій (і почасти латинській) літературі ряд таких збірників виникає з V ст. Наприкінці VI ст. палестінський монах Іоанн Мосх, відвідавши монастирі різних місцевостей, склав такий збірник, що зберіг і в слов’янських перекладах свою грецьку назву «Лимонарь», до якої в перекладах додавали пояснення — «Луг духовний». Крім того, що автор чув особисто, він використав ще почасти попередні збірники (так званий «Лавсаїк, Палладія Єленопольського V ст., «Історію боголюбців» Феодоріта, епіскопа Кіпрського, 442—457 рр.). Зміст «Лимонаря» надзвичайно різноманітний: поруч з оповіданнями аскетичного змісту в ньому досить широко наведено оповідання із світськими елементами; поруч із сюжетами навіяними реальною дійсністю, фантастичні сюжети, побудовані, наприклад, на темі нагороди праведним і кари єретикам від божественної сили. Списки слов’янських перекладів «Лимонаря» ідуть від XI—XII ст., проходячи через усю старовинну українську й російську літературу, змінюючись, зрозуміло, щодо мови, а іноді й щодо складу. У 1628 р. він був надрукований у Києві під назвою: «Лимонар сирЂч цвЂтник». Уривки подаємо за цим самим виданням.«ЛИМОНАР» ІОАНА МОСХА


Глава 85 [Жадібні ченці]ПовЂдаша нам иноци тогожде монастыря аввы Феодосіа: «Яко по уставу отца нашего бычай бЂ, во святый великій четверток приходити сЂмо всЂм убогим, и вдовицам и сиротам всея земля и взимати по уставленЂй мЂрЂ пшеници и по пятинадесят благословеній и по пяти мЂдниц, такожде и по уставленнЂй мЂрЂ вина и меду.

Бысть же прежде трех лЂт скудость пшеници, и в земли сей продаваху пшеницу по дванадесят кобель на златицу. И яко пріиде пост, глаголаху нЂціи от братіи игумену нашему: «Господине авво, в лЂто се не даждь по уставленому обычаю пшеници странным и убогим, да не оскудЂет монастыр наш, яко мало обрЂтается пшеници и многою цЂною купуется». Отец же наш игумен глагола братіи: «Не оставим, чада, благословеніа отца нашего; той бо промышляет о нас, и нЂсть нам на ползу еже презрЂти заповЂдь єго». Братія же пребываху нудяще игумена: «Яко недостанет нам, рече, и сего ради не дамы». Тогда игумен печален бысть зЂло и рече им: «Сотворите, яко же хощете». И якоже обычай бЂ, не даша благословеніе пшеници во святый четверток и в святый пяток. И в подобно время пріиде ключар житници и отверз двери и видЂ, яко вся пшеница протлЂлася. И абіе хотЂхом всю воврещи в море. Тогда отец наш игумен глагола братіи: «Иже презирает заповЂди отца своего, таковая страждет, преслушаніа болЂзни объемля. Пятьсот кобель аще быхом раздали требующим, и отцу нашему Феодосію угодили быхом послушаніем и братію нашу нищих утЂшили. НынЂ же погубихом пшеници до пяти тысящ кобель и какову тщету вмЂсто ползы приобрЂтохом себЂ, чада? И колико повредихом себе, занеже двое зло сотворихом: єдино — яко заповЂди отца нашего преступихом, второе ж — яко надежду нашу не возложихом на бога, по на житница наша»...

Глава 194 [Старий та молодий ченці]


Старец нЂкій живый в скитЂ, во един от дній, взыйде в Александрію продати рукодЂліе свое, и видЂ юна мниха, вшедша в корчемницу, и оскорбися зЂло. И пождав его внЂ, и єгда изыйде, поем єго наединЂ, рече: «ВЂси, господине брате, яко в образ аггельскій одЂян еси, и не разумЂеши, яко мнози сут сЂти діаволя? Не вЂси ли яко очима и ушима, и образом, в град входяще повреждаемся? Ты же в корчемницу часто входиши юн сый, и еже не хощеши слышиши и видиши и с нечистыми мужи и женами пребываеши. Но молю тя, чадо мое, бЂжи во пустыню, идЂже можеши божіею помощію спастися».— ОтвЂща єму юный мних: «отиди, калугере, ничто же ищет бог, точію сердце чисто». Тогда воздвиже руцЂ свои старец на небо и рече: «Слава тебЂ, боже, яко аз имам в скитЂ пятьдесят лЂт и сердца чиста не стяжах, сей же в корчемници пребываяй, сердце чисто стяжа».


Глава 76 [Мати-дітовбивця]


Той же авва Палладій и се сказа нам: «Яко слышах, рече, навклира корабльнаго повЂдающа сице. Пловущу ми (рече) нЂкогда имЂх в корабли мужя и жены, и якоже пріидохом на пучину, всЂм добрЂ пловущим, овЂм в Константін град, инЂм во Александрію, инЂмже инуду, вЂтру им сройну сущу, сам єдин аз не могох плыти, и тако пребыхом стояще дній пять кораблю не поступающу с мЂста Во мнозЂ же суще скорби, в недоумЂніи что бы бяше се? Аз же яко навклир имыи печаль о корабли, начах молитися богу о том, и вси сущій со мною; єдиною же пріиде ми глас глаголя: «Вверзи Марію во глубину, и стройно имаши плысти». Аз же недоумЂяся, глаголах: «Что се убо будет? и кто єсть Маріа?» И сія ми помышляющу, паки пріиде ми глас, глаголя: «РЂх ти, верзи Марію долу, и спасени будете». Тогда аз умыслих сице, и абіе возвах: «Маріе!» Она же, возлежаше на постели, отвЂща ми глаголющи: «Что велиши, господине?» И рЂх ей: «Сотвори любовь, дойди сЂмо». Воставши же абіе пріиде; пришедшей же отведох ю єдину особ, и рЂх ей: Видиши ли, сестро Маріє, каковы грЂхи имам аз, и мене ради вси имате погибнути». Она же, зЂло воздхнувши, рече: «ПоистиннЂ, господине навклире, аз єсмь грЂшница». РЂх же к ней: «Кыя грЂхи имаши?» Она же рече: «ЛютЂ мнЂ, грЂшници! яко нЂсть грЂха, єго же аз не сотворих; и моих ради грЂхов вси имате погибнути». Тогда исповЂда ми вся поряду, глаголя: «ПоистиннЂ, господине навклире, аз окаянная, и зЂло грЂшная, мужа имЂх и два дЂтища; пришедшема же има, єдиному к девяти лЂтом, а другому ко пяти, умре муж мой и остах аз вдова. Живяще же воскрай мене нЂкій воин, и восхотЂх за него посягнути и послах к нему нЂкія, он же рече: «Не пойму жену, имущую дЂти от инаго мужа». Аз же слышах сія, яко не хощет мене пояти дЂтей ради, зЂло же любовію разжегшися к нему, сего ради окаянная заклах оба дЂтища своя и послах к нему вЂсть, глаголя: «Се уже не имам дЂтища ни єдинаго». Вони же слышав, яже сотвори дЂтищем своим, рече: «Жив господь, живый на небесех, яко не поиму ю». Сія слышах аз окаянная, убояхъся, да не по закону мучена и убіена буду, и сего ради бЂжах». Се слышав аз от жены тоя, ниже тако восхотЂх ю воврещи в пучину, но рЂх ей: «Се аз влЂзу в кораблец, да вЂси же, жено, аще не пойдет великій корабль, то мои грЂхи держат єго». И якоже снидох в малый кораблец, не поступи из мЂста своего ни малый кораблец, ниже великій. Тогда влЂз аз в великій корабль, и глаголах женЂ: «Сниди тьт в малый кораблец». Она же сниде, и абіе кораблец мало поступив и обратився стрем поиде на дно и по-грязе. Великій же корабль пойде тако стройно, яко треми деньми преидохом пловуще, єже пятіюнадесять денми плавати имЂхом».


Глава 185 [Позичка богові]


Идохом во остров нарицаемый Само. И повЂда нам христолюбивая и страннолюбивая Маріа, мати Павла Кандидата глаголющи: «Яко єгда бЂх в градЂ Нисивіи, бЂ тамо жена христіанка, имущи мужа еллина. Бяху же убози, имуще точію пятьдесят сребниц великих. Во єдин же от дній рече муж женЂ своей: «Дадим сія сребреники взаим, яко да поне мало приобрЂтающе от сих, на нужную потребу себЂ нЂчто з них имЂем; аще ли же по единой изымаим, вся истощим». ОтвЂща єму благочестивая та жена: «Аще хощеши, иди и дай сія взаим богу христіанскому».—Глагола єй муж: «ГдЂ убо есть бог христіанскій. да єму дам взаим?» —Глагола єму жена: «Аз тебЂ покажу: аще бо єму даси взаим, не точію не погубити их, но и лихву тебЂ даст, и истину сугубу отдаст».— Он же рече: «Поиди и покажи ми, и дам єму взаим». Она же пойде с мужем своим во святую церковь. (Имать же церковь нисивійская пятеры врата великіа). Якоже вниде во врата церковная, идЂже суть великіа двери, показа єму нищая, глаголющи: «аще сим даси, бог христіанскій возмет я, сіи бо вси єго суть». Он же абіе с радостію раздаст вся сребрьники убогим, и идоста в дом свой.

По трех же мЂсяцех оскудЂвшіи пищею, рече му.ж к женЂ своей: «Не хощет ли бог христіанскій дати нам ничесоже от долга оного?» ОтвЂщавши жена, рече єму: «Єй, иди, идЂже єси раздал, и даст ти со всЂм усердієм». Он же скоро иде во святую церковь, на мЂсто, идеже раздаде сребрьники, и походив церковь всю, надЂяся видЂти, и не видЂ никогоже хотяща єму что дати, точію єдины убогіа сЂдяща. И помышляше в себЂ, кому рещи или кого истязати? И абіе видЂ пред ногама своима на мраморЂ єдину сребрьницу велику лежащу, от тЂх иже бЂ раздал убогим, взем ю иде в дом свой. И глагола женЂ своей: «Ходих во церковь вашу, вЂру же ми ими, жено, яко не видЂх бога христіанска, яко же ты рече мнЂ, и никто не даст ми ничесоже, точію сію сребрьницу обрЂтох лежащу, идеже аз раздах пятьдесят сребрьник». Тогда рече єму чудная она жена: «Той єст иже невидимо тебЂ даст ю; невидим бо єст и невидимою силою и всесилною рукою мір строит. Но иди, господине мой, и купи нам нЂчто да ямы днесь; той же и паки даст тебЂ». Он же, шед, купи хлЂбы и рыбу, и вина и принес дасть женЂ своей. Она же, вземши рыбу и омыв ю, распра чрево єя, и обрЂте в неи камень зЂло чуден и удивися, и невЂдяше, что будет се, но обаче сохрани его, пришедшу же мужу єя, начаша ясти. И показа ему камень его же обрЂте, глаголющи: «Сій убо камень обрЂтох в рыбЂ». Он же видЂв чудися добротЂ его, не вЂдяше же яков есть, и глагола женЂ своей: «Даждь ми да шед продам его, яко да нЂчто в потребу свою обрящем на нем». Не вЂдяше бо (яко же рЂх, каков есть), невЂжа сый. Взем же камень иде на торжище и показа его сребропродавцу, глаголя: «Хощеши ли купити камень сей?» — Сребропродавец же рече ему: «Что хощеши взяти на нем?» И глагола ему продаваяй камень: «Дажд елико хощеши».— Он же глагола ему: «Возми пять сребрьник». Продаяй же, мнЂв яко ругается ему, сіе дая, глагола: «Єда даси толико на нем?» — Сребропродавец же мнЂв, яко негодует малыя ради цЂны, сице отвЂща, и сего ради глагола ему: «Возми десять сребрьник».— Продаяй же мнЂв яко лукавством ругается ему таковая глаголя, и сего ради молчаше.— Сребропродавец же глагола ему: «Возми двадесят сребрьник». Он же молчаше.— Купяй же рече: «Возми тридесят». И паки глагола: «Возми четыредесят». Потом же глагола с клятвою: «Возми пятьдесят». Продали же, разумЂв рече в себЂ: аще не бы сему камени велика цЂна была, сребропродавец не бы давал на нем пятьдесят сребрьник, и сего ради начен паче умножати цЂну. Сребропродавец же прилагая паче умножаше цЂну, дондеже даст єму триста великих сребрениц на камени. Их же взем отиде к женЂ своей радуяся.

Она же видЂвши рече єму: на колицЂ продаст: мнЂвши, яко на пяти или на десяти мЂдниц. Он же даст ей триста сребрениц великих, глаголя, яко на толицЂ продах его. Она же человЂколюбца бога благодари чудившися зЂло, глагола к мужу: «Вижд, колико ест благ бог христіянскій, и во милости богат: иже не точію пятдесят сребреник сугубо отдаст тебЂ, но и лихву множайшу зЂло»...

Таковаго же ради чудеси навыче истинну вЂру человЂк той и бысть христіанин...

Глава 212 [Чернець і розбійники]


Глаголаше нЂкій от старец, яко пріиде в Раифу к нам нЂкій старец, добродЂтелен зЂло, и чтущим нам словеса и житія святых отець во ОтечницЂ: любяше бо старец всегда почитати сія, и часто в них вницая, и от них навыче всякую добродЂтель. Єгда же начахом чести о старци. к нему же пріидоша разбойніци и рекоша ему, яко вся сущая в келій твоей, пріидохом взяти.— Он же рече им: «Єлико видЂте, чада, возмите». И вземши вся, отидоша, забыша єдину ризу, яже бЂ в храминЂ висящи. Старец же, взем ю, течаше вслЂд их, вопія и глаголя: «Чада, возмЂте и сію, єже забысте в келій вашей».— Они же чудишася беззлобію старца и возвратиша ему вся, елика взяша, и покаяшася к нему, глаголюще к себЂ: «Воистинну человЂк божій 6Ђ сей».

Прочетшим же нам сія, глагола ми старец: «ВЂси-ли отче, яко слово се нЂкогда зЂло ми бысть на ползу?» — Вопросих же єго: «Како, авво?» Он же рече ми: «Яко нЂкогда живущу ми у святаго Іордана, и чтущу слово се, и дивяся старцу, глаголах к себЂ: «Господи, сподоби мя по стопам ходити, иже исподоби мене пріити во образ их». И желающи ми таковая, и се по двоих днех, удариша во двери келій моея, и разумЂх, яко разбойници суть, и рЂх в себЂ: «Благодать богови, се пріиде время показати плод желаніа моего». Отверзох же двери и пріях их с тихостію, возжегох же свЂщу и начах показовати им вся, яже имам. И глаголах им: «Не молвите, вЂрую богови, яко не утаю от вас ничесоже». И вопросиша мя: «Имаш ли злато?» И рЂх им: «Имам три златицы». Отверзох же влагалище пред ними, и, вземше, отидоша.

Аз же с радостію рекох ему: «Авва, отвратиша ли тебЂ, якоже оному старцу?» — Он же рече ми: «Не хотЂх бо сего, и молих бога, яко да не отвратят ми паки сія».


Глава 107 [Вдячний лев]


Потом же пріидохом в лавру аввы Герасима; отстояше же та лавра поприщем единЂм от святаго Іордана. ПовЂдаша же нам тамо живущіи иноци о ав†ГерасимЂ, яко ходящу єму по пустыни святаго Іордана срЂте єго лев, болЂзнуя и показуя ногу свою, в ней же унзе терн, яко сего ради отече ему нога и полна гною бысть, и умиленым образом моляся старцу, єже исцЂлити єго. Старец же, видЂв его в таковой бЂдЂ, сЂд и взем ногу, изят терн, и мног гной изыйде, и добрЂ очистив рану и обязав платом, отпусти его. Лев же, исцЂлЂв, не оставляше старца, но яко ученик послЂдоваше ему, аможе идяше, яко чудитися старцу благоразумію звЂря.

И оттоле старец питаше его, дая ему овогда хлЂб, иногда же сочиво квашено. Имяху же отцы в лаврЂ един осел, на нем же влачаху воду в потребу отцем от святаго Іордана, от неяже и піаху. ПовелЂ же старец даяти осла лву, да ходит и пасет его по краю святаго Тордана. Во един же от дній пасом осел от два, отиде от него разстояніе немало. И се муж с велбуды идый от Аравіа и обрЂт осла, поят его и веде єго во свояси. Лев же поискав и не обрЂте, и прійде в лавру, погубив осла, дряхл и уныл, к авве Герасиму. МнЂв же старец, яко изъял есть лев осла, глагола ему: «ГдЂ єсть осел?» Он же, яко человЂк, стояше молча и долу зря. Глагола паки старец: «Изъял ли еси его? Благословен господь! єже творяше осел, отселе тебЂ есть творити сію службу». И якоже рече старец, оттоле на л†влачаху воду.

Во един же от дній прійде нЂкій воин молитвы ради к старцу и видЂ лва, носяща воду, и увЂдЂв вину, помилова єго, дасть три златици старцєм, да кунять осла в потребу себЂ и свободять лва от таковыя работы; єже и бысть.

По малЂ же времени паки купец оный от Аравіа, иже бЂ осла взял, идяше с велбуды в святый град Іерусалим продати пшеницу, имый и осла с собою. Прешедъша же святый Іордан по прилучаю усрЂте его лев; он же, видЂв лва, устрашися зЂло и, оставив велбуды, бЂжа. С ними же бЂ и осел. Лев же, познав своего осла, тече к нему и усты своими ем єго, якоже обыкл бяше, ведяще его с треми велбуды, радуяся зЂло и ревый, яко. егоже погуби осля, обрЂте и приведе к старцу. Старец же рече к братіи, яко «всуе нами поношаем бываше лев, мнЂхом бо, яко изъяде осла». И нарече имя ему Іордан.

И оттоле часто приходя к старцу, пріймаше от него пищу и пребысть в лаврЂ вящше пяти лЂт, не отлучаяся от него присно. Єгда же к господу отиде авва Герасим и сущими в лаврЂ отцы погребен бысть, по смотренію божію лев не обрЂтеся тогда в лаврЂ. По мале же времени прійде лев в лавру и искаше старца своего. Авва же Саватій, ученик аввы Герасима, видЂв лва, глаголаше ему: «Іердане, старец наш остави нас сиры и отиде к господу». И дасть ему пищу, глаголя: «Взем, яжд». Лев же не хотяше ясти, но часто очима сЂмо и овамо възирая, ища старца своего, рыкая велми и скорбя. Авва же Саватій и прочіи старъци. гладяще єго по хребту, глаголаху: «Отиде старец к господу, оставив нас». И тако им глаголющим не можаху єго уставити от вопля и рыканія; єлико же они мняху его словесы утЂшити, толико он паче рыдаше и вопль болшій подвизаше, и рыканіе творя. измЂняя гласы, и лицем и очима показуя печаль, юже имяше, не видя старца. Тогда глагола ему авва Саватій: «Аще не имеши нам вЂры, пойди с нами, и покажем ти мЂсто, идЂже лежит старец». И поим, веде єго, идЂже бЂ погребен. Отстояше же от церкви пол поприща; став же авва Саватій верху гроба, глагола лву: «Се старец наш здЂ погребен бысть». И преклонь колЂни авва Саватій верху гроба старча, плакате. Лев же, видЂв сія, и той ударяя главу о землю и рыкая зЂло. Рыкнувъ же велми, абіе издъше верху гроба старча. Сеже бысть не яко душу словесную имЂя лев, но бог, прославляя славящих єго, не токмо в животЂ, но и по смерти, и показуя нам, каково послушаніе имяху звЂріе ко Адаму в раи прежде преслушанія.
Попередня         Головна         Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.