Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня         Головна         Наступна

АЛЕКСАНДРІЯ


«Александрія» — перекладна повість; оригінал її — візантійська обробка грецького авантюрно-географічного роману II—III ст. н. е., автором якої виставлений був філософ Каллісфен («псевдокаллісфенова Александрія»). Роман являє собою вигадану біографію непереможного завойовника Александра Македонського, починаючи з його народження від єгипетського царя — чарівника Нектанеба, перших подвигів у дитинстві й продовжуючи його війнами з перським царем Дарієм і завоюванням Індії —аж до смерті. Оповідання багато прикрашене казковими подробицями. Дуже поширена в перекладах на східні й західні мови, «Александрія», треба гадати, ще в XI—XII ст. з’являється у східних слов’ян і з часом входить у склад хронографу.

Внаслідок ґрунтовної переробки коло початку XV ст. на східнослов’янському грунті остаточно сформувалася так звана друга хронографічна редакція «Александрії», основна відмінність якої — ряд вставок з інших пам’яток перекладного письменства; зокрема, поширено розділ про дива, які бачив Александр під час походів; до цих вставок другої редакції належить відомий епізод про «нечисті» народи Гог і Магог, наведений нижче з хронографу західноруського письма другої половини XVI ст. (ЦНБ УРСР, Муз. 48).

У XV ст. через південних слов’ян уже як окремий твір поширюється нова редакція повісті — так звана «сербська Александрія», оригіналом якої була візантійська редакція, перероблена під впливом якогось західноєвропейського (романського) джерела.

«Сербська Александрія», з її жвавим, драматизованим оповіданням, християнізованою фігурою героя швидко витісняє старі хронографічні редакції. В XVII і XVIII ст. зустрічаємо ряд списків «сербської Александрії», перекладених на тогочасну українську мову; в тексті цих списків є ряд скорочень сербської редакції; замість того в окремі епізоди внесено ряд подробиць, часто запозичених з побуту або літературних зразків переписувача-редактора. (Нижче наведено епізоди виховання Александра і перших його воєнних подвигів за списком половини XVIII ст. бібліотеки АН УРСР, Муз. 417, з видання: Александрія в давній українській літературі, К., 1929, Збірник Істор.-філол. від ВУАН, № 98).

Досить рано, очевидно, з другої половини XVI ст. поширюються на Україні переклади західноєвропейських редакцій повісті, зокрема, коротке оповідання в складі всесвітньої хроніки польського письменника Мартина Бєльського. (Нижче подаються надто схематизовані розділи про перемогу Александра над Дарієм і про гімнософістів в українському перекладі хроніки Бєльського за списком кінця XVII ст. Центральної наукової бібліотеки АН УРСР, I, № 171 із згаданого вже видання: Александрія...).


АЛЕКСАНДРІЯ[Виховання Александра]


А цар, скоро узрЂл его несенаго до себе, з великою радостію принял его и рек: «О дорогий мой прекрасній Иосифе, тепер мнЂ великій дар от бога зишол, гдиби ся юж трафило и сего свЂта поити, то юж би и смерти не боялся, иж од бога тое себЂ маю». И рекь Филип мудраго Аристотеля и филозофа до себе привести. А привели его до него, и мовил цар Филип Аристотелю: «Одаю тебЂ сина своего Александра на выхованя». Александер до кїлка лЂт будучи, теди Аристотель филозоф почал Александра писанію книжному учити. Гди юж Александер острологию прирожоную мЂл науку, и за малий час писанїю и мудростїю земною научился, що теж видячи иншЂе дЂти земнЂе дивовалися тому, мовили теди: «Александер, до Анектанава ходи учитися, которий тебе может научити мудростей и хитростей египетскїх, и круга небеснаго хождения, и планет преступленїя». Що услишаши Александер и питал ОлимпЂи, матки своей, єслиби ему призволила учитися. Теди царица втаинЂ призвала учителя Анектанава и, призвавши, рече ему: «Научи от своих хитростей Александра штук маистерских египетскаго, а не оповЂдаючи того нЂкому». Услишавши то цар Филип македонскїй, иж его Александер до Анектанава на науку ходит, и дивовался, сам себЂ мовячи: «Зоправди иж от бога дарованїй ему сей дар, же так в молодом вЂку будучи сын мой, а научился у Аристотеля, а потом почал ходити еще и до Анектанава, философа египетскаго, на науку».

А так Анектанав Александра с пилним стараням учил хитростей египетских. И так научился в лЂтех барзо молодих.

Которих филозоф Анектанав зобрал младенцев чтириста на науку для Александра, а в розних лЂтех, хотячи его спробовати смЂлости, як би военним обичаем росправил 1 их. Во едином полку Александра старшим поставил, а в другом Потоломея и росказал 2 ударитися едним на других; и так оба полка ударилися межи собою; гдых каждий на тое смотрЂл, иж слушная игралища их; и так межи въсЂма било видати переднЂйшаго Александра в побою, и так он от всЂх тих молодцов бил прославился. И мовили всЂ: «Подобен царем бити». Що теж видячи, Аристотель дивовался тому й рече: «Щасливому человЂку и бог помагает, а злому й приятелЂ не помогут». А потом Аристотель рече до Александра: «Великий цару Александре, если тебе бог поставит на столци 3 царем, то що учиниш доброму своему майстру?» 1 влаштував, навів порядок 2 наказав 3 на престолі.На тое отповЂл цар Александер, мовячи: «Каждому человЂку мудрому не потреба наперед обЂтницею спЂшити, але если мене бог поставит царем, то й ти подвишен будеш».

А мЂл Александер таковий обичай, иж ходил до обЂда на науку до Аристотеля, а по обЂдЂ ходил до Анектанава на науку, и учился от него всЂх египетскїх хитростей: и дванацат небесных бЂгов, и седм планет хождения; ще Александер великой мудрости наполнен бил. Потом Александер на гору високу вишол з майстром своим Анектанавом, хотячи диспотоватися з ним о ночних планетах бЂгучих и о звЂздах небесних. И мовит майстру своєму: «ПовЂжд ми, Анектанаве, як великаго своего божаго промислу знати бог человЂку дал, и як ся обявил человЂком и народом земним?» И отповЂдЂл ему Анектанав: «Бог сей великий, и невидимїй, и непостижимий промислом человЂческим, як ест правдывый бог и нЂсть неправди в нем; хоч и твар свою в познанию истотное показал». И вислухавши тие слова от Анектанава Александер, и розгнЂвался на него, и мовит: «Все тое повЂдаеш, чого ся еси научил. ПовЂжд но мнЂ тое, от кого тебе смерть маеть бити, якою смертїю живот свои докончиш?» Тогды Анектанав почал на планетах глядЂти о смерти своей. И мовит до Александра Анектанав: «Так ми указует, иж от сина своего маю живот свои скончити». Тогди Александер пхнул из гори Анектанава. И мислил собЂ Александер, же юж убился Анектанав, летяи из гори. Анектанав, лежачи под горою, плакал, гди юж 1 ему било недалеко до смерти. И мовит Анектанав до Александра: «Не утаися, сыну мои, от таковои злости». А Александер, тое услишавши от Анектанава, иж его сыном назвал, и зараз его взявъши на свои руки, и занесл его на скритое мЂсце, и положил єго; а сам поишол до матки своеи; тамже всю таемницу свою по достатку сповЂл ей. Потом рече до матки своей: «ПовЂжд ми справедливе, матко моя, кто отец мой?» Тогди ОлимпЂя царица, матка его, услишавши тое от него, устрашилася вельми и рекла ему: «Сыну мой, що еси учинил?» И она ему всю по достатку тую реч росповЂла. Тогди Александер зрозумЂвши повЂсть матцЂ своеи и рече: «Зоправди, иж есмь отца своего забил». И плакался того велми, и погреб его з великою честію.

В той же час пришла вЂсть до цара Филипа, повЂдаючи ему: «Иж в стадЂ твоем народился конь велми чудний. Голова у него, як у Буцифала, и рога на голо†его на локоть; ї инших частей не мало на нем». Тогди цар Филип дивовалъся тому велми о красотЂ того коня и росказал поробити грати желЂзнїе и там его ховати. Которий би уже человЂк осужденїй на смерть, то до того коня велЂл кїдати, власне як до якого звЂра. И так по всЂ часи Александер рад бил часто ходити до того коня. А гди коли пришол до него, теди той конь велми спокойне стоял. Так теж во един час пришол Александер до коня того и обрел его барзо покорнаго, и взял его за гриву, погладил его; а он стоял покорне. Теди Александер, отломилши замок, и випровадил его с клЂти, и всЂл на него, і ихал барзо тихо до отца своего. Теди цар Филип стоял на високих палацах з боярами и велможи своими. И всЂ дивовалися тому, що Александер идет на том коны страшном барзо и дивном, а будучи еще не на учоном. Велможи и рицерове вси ис палацов найшли и поклонилися Александру, яко цареви. Видячи то цар Филип таковаго младенца не на учоном конЂ издячого, зобрал чтириста младенцов, которїи були в рицерскіх штуках научонїи, и дал их Александру, и мовил: «ИдЂте на кола в голиядскїй 2 остров»,— хотячи Александра спробовати. 1 бо вже 2 зіпсоване місце (мова йде про Олімпійські ігри)И так били в едном остро†д†кола уробленій от великой хитрости, и на тих колах младенци смЂливЂи играли. Слишавши то Александер, и хотЂл на тих колах спробоватися. Рече ему цар Филип: «Не подобает тебЂ, сыну мой, так молодому будучи, на тих колах играти». А так радостію рече: «Иди и утвердися небеснім богом». И зараз Александер, потреби свои справивши и прощеніе отцевское взявши, и потреби царскіе забравши, и пойшол до острова олиядскаго зо всЂми рицерами своими, которїе ему отец его поручил. А скоро прїихал до острова и обачил младенцов, которїи играли на тих колах.

Теди Александер пришол к ним и рїцери его. И повелЂ Александер взити на оное коло Леовнушо†и КитовнушовЂ, а сам пойшол на другое коло з своим воеводичем Потоломеем. А скоро тіе кола завернули едно на другое, тогди Александер убив Кітовнуша, а Потоломей Леовнуша. Видячи то, єлини, которіе бивайся 1 завше на тих колах, так их трудное 2 рицерство, єдин филозоф рече: «Открыт єсть, которого ми слишали, и писаное пророком ИєремЂем, иж повстанет цар от Македонийскаго царства Александер; тои царство наше поразит и всЂ царЂ поганскіе, которие поднеслися пихою, увесь восток погубити хотя». И мовят елини до Александра: «Єсли теж ти, Александер, буді милостив нам и граду нашему». Услишавши то Александер, и розгнЂвался на ных и рек: «Не моею то волею, але вишняго бога промислом». 1 треба «бивали» 2 треба «прудкое»И то рекши им, и отишол в Македонію до своего отца Филипа. А отец єго, цар Филип, на той час роспуститсЂ з маткою Александровою, а з женою своєю, а другую за себе понял я веселя з нею отправовал. И пришедши Александер до отца своего, и обачил отца своего сидячаго з невЂстою иншою; а матку его одослал. Тогди цар Александер великого гнЂву наполнен бил на отца своего и невеселий бил. Теди нЂкоторий велможа приступил ко Филипу цару и рек єму: «Радуйся и веселися, цару наш Филипе, иж обрЂл еси тепер лучшую и краснЂйшую невЂсту, нЂжели першую». Услишавши то Александер и рече ко отцу своему: «Отче, чемусь отпустил матку мою, а поймуеш другую?» И то ректи, Александер разгнЂвался велми на отца своего и яко лев жестокій стал, и порвал стол, и забил трох велмож, и иних с палацов поспихал.

Видячи то цар Филип и устрашился непомалу. Тогди Александер, приведши матку свою до отца своего и посадил єй коло него, а тую взявши от него и одослал знову там, где и первей була. Потом цар Филип в немоч великую упал. Александер его в той хоробЂ потЂшил и матцЂ своей не дав кривди чинити.

Первій начаток бытви Александровои с царем Кумянским


Тогож часу пришла вЂсть до царя Филипа, иж цар АлтемЂш з ордою своєю тягнет на македонское царство. Услишавши то цар Филип, и призвалши сина своего Александра, и рече ему: «Уже час и тебЂ ест битися за отчизни свои. Возми войско и поиди противно им, а волЂ твоеи бог помощник будет». И поиде Александер, взявши войско македонское, противно им. И видячи их непорадно противно себе йдучих, Александер приказал каждому рицерови своему, аби ишли не боячися на них. И казал их гонити и бити, як могучи. Теди обачивши кумяне над собою страх тои, чого ся не сподЂвали, с полночи почали бЂгати и втЂкати аж до слонечного схода. Александер за ними гонил зо всЂми македонянами и побил их войска сто тисящей и двЂстЂ человЂка; и гонил их три днЂ и три нощи, и поймал их живцем десять тисящ и двЂстЂ рицеров кумянскіх, и до отца своего привел, и рек им: «Видите ви, рицерове, як божий промисл дал ми вас в руки. И хощу ваш живот скончити, а землю вашу ко македонской землЂ приближити; маю и сполне з македонянами держати». Тогди кумяне всЂ крикнули єдностайне: «О, великий цару Александре, кому бог помагает, а ми поготову тому служити будем; иж еси цара нашего АлтемЂша убил, а ми у твоей землЂ усЂ єсми помощники тебЂ; тілко нам на мЂсцу своем дай цара, а нас усЂх у нашу землю отпусти; повинисмо царству твоему служити і имя твое на весь свЂт прославляти».

Тогди цар Александер их покорность услишав и дал им едного рицера своего именем Ванцатура вмЂсто себе на царство; а той Ванцатур мал бЂ тЂлом, а непотужній в рицерскіх штуках. И отправил их з великою честію и пустил их у свою землю. И так ся скончило царство кумянское.

О поражце Александра над Дарием


Потом Дарий, собравши войско великое против Александрови, Александер также против ему, стягнули се ку рецЂ, в которой се Александер близко положил. Дарий, притягнувши на реку, и переправился през неи на другую сторону. А кгды се войска з собою поткали 1, была битва з обу сторон велми великая; фортуна сперва однакая. Где видел Александер шкоду в своих, там се сам кинул, заставуючисе за всЂх. На остаток переможени персове. Македонове, трацес, грекове их были. Дарий утекать не хотЂл, хотячи згинуть при своих; вшакже 2 от нЂкоторых перенужен ку утеканю; переправившисе през реку Ефрат, порубали мост. 1 зіткнулися 2 протеПриехавши додому, Дарий, жалослив будучи своеи нефортуны, писал лист до Александра, хотечи ему дать по реку все кролевство, обравши собЂ Вавилон. Александр не хотЂл, мовечи: «Зле бывает, где два панове справуют».

Потом Дарий просил о помоч Пора, кроля индЂйского, против Александрови. ДовЂдадся того Александер, тягнул против Дария рыхло 1, впрод, ниж за горы каспийские зайде. Добыл Персиполим, головы 2 всеи Персии, где там были лупы 3 всего свЂта, которых наносили персове; роздал вси своим. В той час пришло до Александра осм от греков, которых Дарий выпустил з везеня послепивши, других —ноздри попоровши. Казал им Александер до Греции, абы там были опатрени 4, але они не хотЂли для своего оскараженя, волЂли при нем горла дать. МЂл Дарий на своем дворЂ двух рицеров: Бесса и Набарана, которые, хотячи ся Александрови тим прислужить, звязали Дария оковами золотами с ПартЂи и дали знать Александрови, абы приехал по Дария. Не мешкал Александер приЂхать, а там, малым понтом 5 едучи, мЂл на себе великие трудности и валки 6 неровныи. 1 швидко 2 столицю 3 здобич 4 піклувались за них 5 морем 6 битвиА коли над рЂкою лежал, с пригоды бЂжал его рицер; надехал Дария, на санках лежачаго в золотых оковах, раненого смертелне, и повЂдал Александрови, который, до него пришедши, жаловал его, барзо облапяючи. Пишут другие, иж еще был до конца не умерл. Прето просил Александра, абы ему почтивый погреб учинил, яко кролеви, жону и дЂти его заховал, яко свои властные. ПриобЂцал ему все то Александер учинити и досыть тому учинил. Пристало все рицерство Дариево до Александра. Хотячи довЂдатьсе Александер, если который з ных есть, который ранил пана своего Дария без милости, мовил явне перед всими: «Который забил Дария, неприятеля моего, отзовися! Я его справедливе на своем дворЂ над вси слуги подвышу, так иж се сам того не сподЂвает». Будучи доброи надЂи, отзвалися Бесса и Набаран и повЂдили ввесь способ смерти его. Александер, яко рек, выдолнил: казал схилить двое дерева, до которых за ноги привязать их казал. Коли достал Александер Вавилону, по Дарию правым монархою зостал на свЂте.

О нагих людях гимнософистах названых


Потом Александер рушившися з войском до гимнософистов. Гимнософисты заправды люде суть, в которых умыслне жадная пыха не панует; не валчат, а ни се вадят 1, а наго ходят, не маючи мЂст; в яскинях 2 и скалах при горах мешкают. Коли цар того люду услышал о пристю Александровом, послал лист таковый до него: «Смертелныи гимнософисты чловЂкови Александрови пишемо. Слышалисмы, иж на нас едеш валчити, для того се тому дивуємо, бо ничого от нас не можеш взять, абовЂм ничого не маем; а штож от нас возмеш, а еслиж з нами хочеш валчить, простости нашои жадным обычаем не опустимы». Прочитавши лист, Александер ехал до них пригладатися. А они наги ходят; а мешкали в скритости и в яскинях; дЂти теж з их жонами особно пребывали. И пытал их, мовячи: «Што хочете мЂти, дам вам». А они ему рекли: «Дай нам несмертелность, а ничого иншого не жадаем». Которым Александер отповЂдил: «Иж и я естем смертелный, несмертелности не могу дати». А они ему рекли: «О нендзный 3, для чогож се и туды, и сюды туляеш, так великие злости 4 пополняючи 5. бо то все толко от навышшой мудрости есть зряженю». Александер им так отповЂдил: «Не вЂдаете, иж море жадным се обычаем не порушает, одно коли от вЂтров навалных 6 бывает порушено. ХотЂл бых я заправду в покою трвать 7, але маю такого духа в собЂ, который змыслови моєму так моцно пануе, иж жадным обычаем спокойным мене быть не допущает». А рекши то, отпустил их в покою.


Александр запирав в горах нечисті народи


Избрав же Александр от македон, и перс, и мид, и армен, и парф, и єламити уны и силныи крЂпостию телесною, числом яко 4 тмы. ЦЂловав Ароксану 8, отиде от Перейди, поим 9 многы вожи, знающе пут индЂйскыя земля. И пришедшу єму в задную страну пустыня в слЂд звЂздных кол. Туземци ж глаголаху Александру, яко в странах тЂх дивии человеци сут и звЂрие злии дивии. Александр же хотяще паче 10 видЂти страну ту и человеки ты. 1 не сваряться 2 в печерах 3 нещасний 4 злочини 5 роблячи 6 бурхливих 7 залишатись 8 Роксану (свою дружину, дочку перського даря Дарія) 9 взявши 10 ще більшеВожеве ж глаголаху: «Владыко Александре царю, не тои єсть пут индЂйскыя земля».— Поим же Александр воя своя, поиде к въстоку, и пришедшу ж єму на въсток, обрЂте тамо нечистыя языкы, єж сут Офетови внуци. И бЂ в них царев числом 70 и 4, иж узрЂвше нас, начаша скрежетати зубы, хотящеи битися с нами. Бяху в них друзии нази, их же нечистоту видЂв Александр чюдися: ядяхут бо всяк живот и жупеличную всю твар гнюсную и скверненоє; комары и мышца, коткы и мыши и змия, изврагы женскыя и мертвых плоти не погребаху, но ядяху. Сеж видЂв Александр убояся глаголя: «Єгда како сии доидут земля святыя, осквернят ю от скверных ядении своих».— И помолився богу вышнему, нача битися с ними и въгна 1 я межю двема горама, и затвори я бог у горах сЂверных, им же дЂют мизы, толко 12 локот не съступишася горы. Сеж видЂв Александр, похвали бога вышнего повелЂ заковати врата желЂзом и замазати асуникитом 2, єгож ни желЂзо не сЂчет, ни огнь жжет, никаяж хитрость не успЂєт ему. Да в тых горах єсть быти им до послЂдних днии, да єгда же мир скончаєтся, отворит бог врата Ундалская, излЂзут Гог и Магог на землю израильскую и осквернят ю... 1 в рукопису: «въсна»  2 в інших рукописах: «суньклитом»

Попередня         Головна         Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.